دوخت و دوز کیمیا

منطقه آزاد ماکو -کمی بالاتر از ترمینال - کوی رزمندگان 1 - کارگاه دوخت و دوز کیمیا